Meer oor Ons

Agter van links na regs; Martiens Joubert, Gerhardt Breytenbach, Leon Binneman, Paul Els, Fernando Goncalves.
Voor van links na regs; Maggie Grobler, Charmaine Riddle, Hennie Blignaut, Drummond Hammond (afwesig)

[English version]

 • Die Waterberg Afrikaanse Sakekamer is ‘n nie-politieke sake organisasies wat al die vertakkinge van die sake-opset akkommodeer.
 • Sakekamerlede word almal op ‘n gelyke vlak behandel.  Die grootte van die besigheid of onderneming is nie ‘n bepalende faktor vir meer of beter diens nie.
 • Die Sakekamer bepleit en bevorder die vrye mark ekonomiese stelsel en glo dat dit nie sonde is om wins te maak nie.
 • Dit is die spreekbuis i.v.m plaaslike sake.
 • Die Sakekamer vergader gereeld en gee aan lede die geleentheid om sake rakende die gebied te bespreek.
 • Projekte word aangepak om lede van die Sakekamer daardeur direk of indirek te bevoordeel.
 • ‘n Groot voordeel vir enige lid is dat hy by ‘n sakekamer se gereelde byeenkomste en vergaderings in aanraking kom met mede sakelui en daardeur kans kry om sy of haar eie sakebelange te bevorder.
 • ‘n Sakekamer bring sy lede se begeertes en behoeftes op georganiseerde grondslag onder die aandag van die owerhede – met resultate wat die individu selde kan behaal.
 • ‘n Sakekamer bring dienste en produkte onder medelede se aandag.  ‘n Volledige ledelys van die Sakekamer is deurgaans tot beskikking van alle lede.
 • ‘n Sakekamer sorg vir die opleiding en voorligting van sy lede deur byvoorbeeld kursusse oor aktuele sake soos verkoopkuns en bestuur aan te bied.
 • ‘n Sakekamer sorg voortdurend dat jongmense op skool en ander opvoedkundige inrigtings kennis neem van sy lede se personeelbehoeftes.
 • ‘n Sakekamer bevorder sy lede se belange by ander liggame en verenigings met soortgelyke doelstellings.
 • Nuus van die Sakekamer gereeld onder sy lede versprei.

WAT KAN LIDMAATSKAP VAN DIE SAKEKAMER VIR U BETEKEN?

 • Die voordele wat lidmaatskap vir sakelui inhou blyk uit die groot trefwydte van ‘n Sakekamer se aktiwiteite en die wyse waarop dit die belange van sakelui op alle terreine van die samelewing verteenwoordig.  Die waarde wat dit vir ‘n lid het, hang af van die ondersteuning wat hy aan die Sakekamer gee en hoe aktief hy self van die dienste gebruik maak.
 • Vrugbare kontak met sakelui in die georganiseerde sake wêreld word aan lede van die Sakekamer gebied.
 • Lede kan by die Sakekamer aanklop vir inligting en voorligting of vir kontak met ander organisasies en instansies.
 • Georganiseerde optrede dra meer gewig as die stem van die enkeling.  Die Sakekamer is die kanaal waardeur elke Afrikaanse sakeman en sake onderneming van georganiseerde optrede, gebruik kan maak tot sy eie voordeel en tot voordeel van die sakelewe in die algemeen.
 • Lede kan tydens vergaderings advertensies materiaal aan medelede uitdeel ter bemarking van sy dienste en produkte.
 • Die Sakekamer het baie noue skakeling met die plaaslike Stadsraad.
 • Die Sakekamer reël aandfunksies (Kenmekaar funksies) sodat lede en hul gades op sosiale vlak met medelede kan verkeer.
 • Die Sakekamer moet aan die gemeenskap “verkoop” word sodat dit ‘n hoë status kan geniet.
 • Sakekamerlede sal lidmaatskapsertifikate en vensterplakkers ontvang as identifikasie van hul lidmaatskap.
 • Die Sakekamer maak aanspraak op die lojalitiet van sy lede want hy is sy bestaan en voortbestaan aan hulle te danke.

ESKOM Regskostes Fondsinsameling

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.R500,000R168,00034%