Meer oor Ons / About Us

[English version]

 • Die Waterberg Afrikaanse Sakekamer is ‘n nie-politieke sake organisasies wat al die vertakkinge van die sake-opset akkommodeer.
 • Sakekamerlede word almal op ‘n gelyke vlak behandel.  Die grootte van die besigheid of onderneming is nie ‘n bepalende faktor vir meer of beter diens nie.
 • Die Sakekamer bepleit en bevorder die vrye mark ekonomiese stelsel en glo dat dit nie sonde is om wins te maak nie.
 • Dit is die spreekbuis i.v.m plaaslike sake, binne die raamwerk van die AHI se missie en doelstellings.
 • Die Sakekamer vergader gereeld en gee aan lede die geleentheid om sake rakende die gebied te bespreek.
 • Projekte word aangepak om lede van die Sakekamer daardeur direk of indirek te bevoordeel.
 • ‘n Groot voordeel vir enige lid is dat hy by ‘n sakekamer se gereelde byeenkomste en vergaderings in aanraking kom met mede sakelui en daardeur kans kry om sy of haar eie sakebelange te bevorder.
 • ‘n Sakekamer bring sy lede se begeertes en behoeftes op georganiseerde grondslag onder die aandag van die owerhede – met resultate wat die individu selde kan behaal.
 • ‘n Sakekamer bring dienste en produkte onder medelede se aandag.  ‘n Volledige ledelys van die Sakekamer is deurgaans tot beskikking van alle lede.
 • ‘n Sakekamer sorg vir die opleiding en voorligting van sy lede deur byvoorbeeld kursusse oor aktuele sake soos verkoopkuns en bestuur aan te bied.
 • ‘n Sakekamer sorg voortdurend dat jongmense op skool en ander opvoedkundige inrigtings kennis neem van sy lede se personeelbehoeftes.
 • ‘n Sakekamer bevorder sy lede se belange by ander liggame en verenigings met soortgelyke doelstellings.
 • Sakekamers neem jaarliks aktief deel aan die kongresse van die AHI en konferensies van die streek.
 • Behalwe die Nuusbrief wat die AHI aan sy lede stuur, word nuus van die Sakekamer gereeld onder sy lede versprei.

WAT KAN LIDMAATSKAP VAN DIE SAKEKAMER VIR U BETEKEN?

 • Die voordele wat lidmaatskap vir sakelui inhou blyk uit die groot trefwydte van ‘n Sakekamer se aktiwiteite en die wyse waarop dit die belange van sakelui op alle terreine van die samelewing verteenwoordig.  Die waarde wat dit vir ‘n lid het, hang af van die ondersteuning wat hy aan die Sakekamer gee en hoe aktief hy self van die dienste gebruik maak.
 • Vrugbare kontak met sakelui in die georganiseerde sake wêreld word aan lede van die Sakekamer gebied.
 • Lede kan by die Sakekamer aanklop vir inligting en voorligting of vir kontak met ander organisasies en instansies.
 • Georganiseerde optrede dra meer gewig as die stem van die enkeling.  Die Sakekamer is die kanaal waardeur elke Afrikaanse sakeman en sake onderneming van georganiseerde optrede, gerugsteun deur die AHI as nasionale organisasies, gebruik kan maak tot sy eie voordeel en tot voordeel van die sakelewe in die algemeen.
 • Lede kan tydens vergaderings advertensies materiaal aan medelede uitdeel ter bemarking van sy dienste en produkte.
 • Die Sakekamer het baie noue skakeling met die plaaslike Stadsraad.
 • Die Sakekamer reël aandfunksies (Kenmekaar funksies) sodat lede en hul gades op sosiale vlak met medelede kan verkeer.
 • Die Sakekamer moet aan die gemeenskap “verkoop” word sodat dit ‘n hoë status kan geniet.
 • Sakekamerlede sal lidmaatskapsertifikate en vensterplakkers ontvang as identifikasie van hul lidmaatskap.
 • Die Sakekamer maak aanspraak op die lojalitiet van sy lede want hy is sy bestaan en voortbestaan aan hulle te danke.
 • Lede kan, afhangende van hul entoesiasme en deelname aan die Sakekamer aangeleenthede, verkies word op die AHI se verskillende Kamerbesture, Staande Komitees, Streekkomitee en selfs op die AHI se Hoofbestuur.

VOORDELE VAN AHI LIDMAATSKAP

 • Die AHI is ‘n inligtings- en verwysingsbron vir lede.
 • Die AHI bestudeer wetgewing wat lede se belange raak en rig in die verband vertoë tot die owerheid en ander liggame.
 • ‘n Forum word vir alle lede gebied waar vrugbare kontak met mede sakelui gemaak kan word om sakebelange te bevorder.
 • Die AHI lewer namens lede vertoë op nasionale, provinsiale en plaaslike vlak.
 • Die AHI is verteenwoordig op regeringsliggame en ander organisasies wat van groot waarde vir lede is.
 • Die AHI tree namens lede op in nasionale forums soos die Besigheidsforum, Behuisingsforum en die Nasionale Mannekragkommissie.
 • Lede ontvang gereeld inligting deur middel van ‘n Nuusbrief, briewe vanaf die Uitvoerende direkteur se lessenaar en gereelde omsendskrywes oor sake van belang in die verskillende sektore van die ekonomiese- en bedryfslewe.
 • Opleidingskursusse en seminare oor ‘n verskeidenheid fasette van die sakelewe word gereeld in verskillende sentra vir die lede en hul personeel aangebied.

 

 

About Us

 • The Waterberg Afrikaans Chamber of Commerce is ‘n non-political business organisation which accommodates al ramifications of the corporate framework.
 • All members of the Chamber are treated equally.  The size of the business or enterprise is not a measurable factor for more or better service.
 • The Chamber pleads and promotes the free market economical system and believes it not sinful to make profit.
 • It is the mouthpiece/voice regarding local matters, within the framework of the AHI’s mission and objectives.
 • The Chamber meets on a regular basis and gives members the opportunity to discuss matters concerning the area.
 • Projects are taken up to benefit members of the Chamber directly or indirectly through it.
 • ‘n Great advantage for any member is that he gets the chance to promote his own business interests by attending a Chamber’s frequent gathering events and meetings and keeps in touch with fellow businessmen.
 • A Chamber brings its members’ wishes and needs under the attention of the local authorities on an organised basis – with results which the individual can seldom achieve on his own.
 • A Chamber brings services and products under the attention of fellow members.  A complete list of members of the Chamber is throughout available to all members.
 • A Chamber see to the training and education of its members by presenting courses regarding current affairs like e.g. selling skills and management.
 • A Chamber continuously see to it that the youth in schools and other educational institutions take notice of all its members’ staffing needs.
 • A Chamber promotes its members’ interests through other corporal bodies and associations with similar objectives.
 • Chambers actively take part in yearly congresses by the AHI and conferences in the area.
 • In addition to the Newsletter which the AHI sends out to its members, news regarding the Chamber are also spread among its members on a regular basis.

WHAT CAN A MEMBERSHIP WITH THE CHAMBER OF COMMERCE MEAN TO YOU?

 • The advantages that a membership holds for businessmen appear in the wide range of activities and the manner in which the interests of businesses are represented in all fields of society.  The value it holds for a member depends on the support he offers to the Chamber and how actively he himself makes use of the services.
 • Fruitful contact with fellow businessmen in the organised corporate world is offered to members of the Chamber.
 • Members can apply to the Chamber for information and guidance or for contact with other organisations and quarters.
 • Organised performance adds more weight than the voice of an individual.  The Chamber is the channel through which each Afrikaans businessman and business enterprise of organised performance, supported by the AHI as national organisations, can make use of to its own advantage and to the advantage of business in general.
 • Members can distribute ads material to fellow members during meetings as a way of promoting his services and products.
 • The Chamber has close connections with the local City Council.
 • The Chamber organises evening events (Acquaintance events) in order for members and their spouses to associate with fellow members on social level.
 • The Chamber has to be “sold” to the community in order for it to enjoy high status.
 • Members of the Chamber will receive membership certificates and window stickers as identification of their membership.
 • The Chamber lays claim to the loyalty of its members, because its existence and survival is due to them.
 • Members can, depending on their enthusiasm and participation to the Chamber affairs, be elected on the AHI’s various Chamber Managements, Standing and Regional Committees and even on the AHI’s Head Committee.

ADVANTAGES OF AHI MEMBERSHIP

 • The AHI is a source of information and references to members.
 • The AHI studies legislation that concerns members’ interests and directs representations regarding it to the authorities and other bodies.
 • A forum is presented to all members where fruitful contact with fellow businessmen can be made to promote business interests.
 • The AHI delivers representations on behalf of members on national, provincial and local level.
 • The AHI is represented on government bodies and other organisations which are of great value to members.
 • The AHI acts on behalf of members in national forums like the Business Forum, Housing Forum and the National Labour Commission.
 • Members receive information on a regular basis by means of a Newsletter, letters from the Executive Director’s desk and regular circular letters concerning matters of importance in the various sectors of the economic and trades world.
 • Training courses and seminars in a range of facets regarding the business world are presented regularly to the members and their personnel.