Meer oor Ons

Waterberg-sakekamer se nuwe bestuur. Voor is Paul Fouché, Jan Koelewyn (ondervoorsitter), Wiets Botes (voorsitter) en Fernando Goncalves (ondervoorsitter). Agter staan James van Zyl, Julius Weideman, Pieter Claassens, Ernest Davey en Danie van der Merwe. Louise Potgieter was afwesig.  

[English version]

 • Die Waterberg Afrikaanse Sakekamer is ‘n nie-politieke sake organisasies wat al die vertakkinge van die sake-opset akkommodeer.
 • Sakekamerlede word almal op ‘n gelyke vlak behandel.  Die grootte van die besigheid of onderneming is nie ‘n bepalende faktor vir meer of beter diens nie.
 • Die Sakekamer bepleit en bevorder die vrye mark ekonomiese stelsel en glo dat dit nie sonde is om wins te maak nie.
 • Dit is die spreekbuis i.v.m plaaslike sake, binne die raamwerk van die AHI se missie en doelstellings.
 • Die Sakekamer vergader gereeld en gee aan lede die geleentheid om sake rakende die gebied te bespreek.
 • Projekte word aangepak om lede van die Sakekamer daardeur direk of indirek te bevoordeel.
 • ‘n Groot voordeel vir enige lid is dat hy by ‘n sakekamer se gereelde byeenkomste en vergaderings in aanraking kom met mede sakelui en daardeur kans kry om sy of haar eie sakebelange te bevorder.
 • ‘n Sakekamer bring sy lede se begeertes en behoeftes op georganiseerde grondslag onder die aandag van die owerhede – met resultate wat die individu selde kan behaal.
 • ‘n Sakekamer bring dienste en produkte onder medelede se aandag.  ‘n Volledige ledelys van die Sakekamer is deurgaans tot beskikking van alle lede.
 • ‘n Sakekamer sorg vir die opleiding en voorligting van sy lede deur byvoorbeeld kursusse oor aktuele sake soos verkoopkuns en bestuur aan te bied.
 • ‘n Sakekamer sorg voortdurend dat jongmense op skool en ander opvoedkundige inrigtings kennis neem van sy lede se personeelbehoeftes.
 • ‘n Sakekamer bevorder sy lede se belange by ander liggame en verenigings met soortgelyke doelstellings.
 • Sakekamers neem jaarliks aktief deel aan die kongresse van die AHI en konferensies van die streek.
 • Behalwe die Nuusbrief wat die AHI aan sy lede stuur, word nuus van die Sakekamer gereeld onder sy lede versprei.

WAT KAN LIDMAATSKAP VAN DIE SAKEKAMER VIR U BETEKEN?

 • Die voordele wat lidmaatskap vir sakelui inhou blyk uit die groot trefwydte van ‘n Sakekamer se aktiwiteite en die wyse waarop dit die belange van sakelui op alle terreine van die samelewing verteenwoordig.  Die waarde wat dit vir ‘n lid het, hang af van die ondersteuning wat hy aan die Sakekamer gee en hoe aktief hy self van die dienste gebruik maak.
 • Vrugbare kontak met sakelui in die georganiseerde sake wêreld word aan lede van die Sakekamer gebied.
 • Lede kan by die Sakekamer aanklop vir inligting en voorligting of vir kontak met ander organisasies en instansies.
 • Georganiseerde optrede dra meer gewig as die stem van die enkeling.  Die Sakekamer is die kanaal waardeur elke Afrikaanse sakeman en sake onderneming van georganiseerde optrede, gerugsteun deur die AHI as nasionale organisasies, gebruik kan maak tot sy eie voordeel en tot voordeel van die sakelewe in die algemeen.
 • Lede kan tydens vergaderings advertensies materiaal aan medelede uitdeel ter bemarking van sy dienste en produkte.
 • Die Sakekamer het baie noue skakeling met die plaaslike Stadsraad.
 • Die Sakekamer reël aandfunksies (Kenmekaar funksies) sodat lede en hul gades op sosiale vlak met medelede kan verkeer.
 • Die Sakekamer moet aan die gemeenskap “verkoop” word sodat dit ‘n hoë status kan geniet.
 • Sakekamerlede sal lidmaatskapsertifikate en vensterplakkers ontvang as identifikasie van hul lidmaatskap.
 • Die Sakekamer maak aanspraak op die lojalitiet van sy lede want hy is sy bestaan en voortbestaan aan hulle te danke.
 • Lede kan, afhangende van hul entoesiasme en deelname aan die Sakekamer aangeleenthede, verkies word op die AHI se verskillende Kamerbesture, Staande Komitees, Streekkomitee en selfs op die AHI se Hoofbestuur.

VOORDELE VAN AHI LIDMAATSKAP

 • Die AHI is ‘n inligtings- en verwysingsbron vir lede.
 • Die AHI bestudeer wetgewing wat lede se belange raak en rig in die verband vertoë tot die owerheid en ander liggame.
 • ‘n Forum word vir alle lede gebied waar vrugbare kontak met mede sakelui gemaak kan word om sakebelange te bevorder.
 • Die AHI lewer namens lede vertoë op nasionale, provinsiale en plaaslike vlak.
 • Die AHI is verteenwoordig op regeringsliggame en ander organisasies wat van groot waarde vir lede is.
 • Die AHI tree namens lede op in nasionale forums soos die Besigheidsforum, Behuisingsforum en die Nasionale Mannekragkommissie.
 • Lede ontvang gereeld inligting deur middel van ‘n Nuusbrief, briewe vanaf die Uitvoerende direkteur se lessenaar en gereelde omsendskrywes oor sake van belang in die verskillende sektore van die ekonomiese- en bedryfslewe.
 • Opleidingskursusse en seminare oor ‘n verskeidenheid fasette van die sakelewe word gereeld in verskillende sentra vir die lede en hul personeel aangebied.